Art. 1 – Toepasselijkheid

1. Deze Webshop-Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en bestelling van goederen die op de Webshop van Ets Tobias worden aangeboden. 

2. Zoals vermeld in art. 1 van de Algemene Voorwaarden van Ets Tobias, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op elke Overeenkomst tussen de Klant en Ets Tobias, dus ook op de Overeenkomst op afstand gesloten via de Webshop van Ets Tobias. 

Deze Webshop-Voorwaarden moeten dan ook samen gelezen worden met de Algemene Voorwaarden van Ets Tobias. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en deze Webshop-Voorwaarden, primeren de Webshop-Voorwaarden. 

3. Alvorens de bestelling door de Klant kan worden geplaatst, deelt Ets Tobias de Algemene Voorwaarden, de Webshop-Voorwaarden en de Privacy Policy mee aan de Klant en moet de Klant deze uitdrukkelijk aanvaarden. 

Daarnaast stuurt Ets Tobias de Algemene Voorwaarden en de Webshop-Voorwaarden in de vorm van een elektronisch document mee per e-mail bij het bevestigen van de bestelling. 

Ets Tobias stelt de Algemene Voorwaarden en de Webshop-Voorwaarden ook te allen tijde ter beschikking op haar Webshop.

4. Ets Tobias behoudt zich het recht voor onderhavige Webshop-Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Webshop te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Ets Tobias van de nieuwe versie van de Webshop-Voorwaarden houdt ook de aanvaarding van de Klant in van deze laatste versie.

Art. 2 – Aanbod 

1. Voor alle goederen is op de Webshop een volledige en nauwkeurige omschrijving terug te vinden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. 

2. Weergegeven afmetingen, materialen, technische eigenschappen, kleuren en maten van goederen gelden louter als indicatie en zijn gebaseerd op de door de desbetreffende producenten opgegeven specificaties. Ets Tobias maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele afwijkingen van deze specificaties. 

Art. 3 – Bestelling 

1. De Overeenkomst op afstand via de Webshop gesloten komt tot stand op het ogenblik van aanvaarding door de Klant van het aanbod middels het plaatsen van een bestelling voor één of meerdere goederen via de Webshop. 

2. De Klant dient aan Ets Tobias alle nuttige informatie te verstrekken die hem gevraagd wordt. De uitvoering van de verbintenissen van Ets Tobias geschiedt onder de voorwaarde dat de Klant alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst op afstand meedeelt. De Klant verbindt er zich toe correcte, actuele en volledige gegevens te verstrekken bij de bestelling. Bij redelijke vermoedens dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt Ets Tobias zich het recht voor de bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst op afstand bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Voordat de Klant zijn bestelling plaatst, stelt Ets Tobias passende technische middelen ter beschikking van de Klant, waarmee hij invoerfouten kan opsporen en corrigeren.

4. Nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst op de Webshop, bevestigt Ets Tobias per e-mail de ontvangst van de bestelling, voorzien van een samenvatting van de bestelling en een uniek bestelnummer.

5. De Klant dient steeds het uniek bestelnummer te vermelden in alle communicatie met Ets Tobias betreffende de bestelling.

6. De Klant wordt als enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

Art. 4 – Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling contant en op het moment van het plaatsen van de bestelling op de Webshop. De Klant kan voor de bestelde goederen betalen via de betalingsmogelijkheden die op de Webshop beschikbaar zijn, namelijk overschrijving en de betalingsplatformen (***) en (***).

Art. 5 – Inhoud Webshop

Ets Tobias besteedt de grootste zorg aan haar Webshop en het overzicht van de goederen die daarop worden aangeboden. Ets Tobias garandeert echter de juistheid van de informatie niet. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat de voorgestelde informatie vatbaar is voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking. Ets Tobias is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële verschrijvingen op de Webshop of een foutief gebruik ervan door de Klant.

Art. 6 – Privacy

Ets Tobias hecht veel belang aan de privacy van haar (contactpersonen bij) Klanten en vindt het belangrijk dat hun persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor meer uitvoerige informatie over de manier waarop Ets Tobias persoonsgegevens van haar (contactpersonen bij) Klanten verwerkt, verwijst Ets Tobias naar de Privacy Policy zoals gepubliceerd op haar website en op de Webshop.