Art. 1 – Toepasselijkheid 

1. Dit document betreft de Algemene Voorwaarden van Etablissementen Tobias NV, met ondernemingsnummer 0430.769.872 en BTW-nummer BE 0430 769 872 en met maatschappelijke zetel te Statiestraat 156, bus A, 1570 Galmaarden (hierna “Ets Tobias”). 

2. Ets Tobias handelt onder de handelsnaam Bouhon. 

3. De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van elke Overeenkomst die Ets Tobias sluit met de Klant. Elke door de Klant overgemaakte bestelling is bindend voor de Klant. Ets Tobias is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging door Ets Tobias. 

4. Een Klant is elke onderneming in de zin van het Wetboek Economisch Recht die met Ets Tobias een Overeenkomst heeft gesloten tot verkoop van goederen verhandeld door Ets Tobias. 

5. Ets Tobias en de Klant worden hierna ook elk afzonderlijk een Partij en gezamenlijk de Partijen genoemd. 

6. Tenzij schriftelijk andersluidend beding gelden de offertes van Ets Tobias slechts ten titel van inlichting. 

7. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de Klant en deze Algemene Voorwaarden, primeren deze Algemene Voorwaarden. 

In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Webshop-Voorwaarden van Ets Tobias, primeren deze laatsten.

8. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om Ets Tobias te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan een afwijking worden afgeleid uit een eventueel gebrek aan reactie of protest aan de zijde van Ets Tobias. 

9. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf (30/08/2021). Ets Tobias houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Elke bestelling op de Webshop van Ets Tobias die wordt geplaatst na de publicatie door Ets Tobias op haar website van de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden houdt ook de aanvaarding van de Klant in van deze laatste versie. In elk geval heeft de Klant de gewijzigde Algemene Voorwaarden aanvaard van zodra de Klant niet heeft geprotesteerd binnen de 8 dagen na kennisname of redelijke mogelijkheid tot kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. 

Art. 2 – Levering en risico-overdracht

1. De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn nooit bindend. Vertragingen in de levering kunnen nooit de annulering van de bestelling, de verbreking van de Overeenkomst of de betaling van schadevergoeding rechtvaardigen. 

Bestelde goederen worden naar keuze van de Klant:

    • ter plaatse opgehaald door de Klant in het magazijn van Ets Tobias met adres Statiestraat 156A, B-1570 Tollembeek, België;
    • door Ets Tobias, of een externe dienstverlener waarop zij een beroep doet, geleverd aan de Klant, mits de bestelde goederen overeenkomstig dit artikel in aanmerking komen voor levering en mits betaling van de integrale leveringskost. Als plaats van levering geldt dan het leveringsadres dat de Klant aan Ets Tobias meedeelt. Dit adres dient zich in België te bevinden.

2. Indien de Klant kiest voor ophaling, kan hij de bestelde goederen ophalen van zodra en overeenkomstig het bericht dat hij daartoe ontvangt van Ets Tobias. De Klant verbindt zich ertoe de goederen in ieder geval uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van voormeld bericht op te halen. Bij gebreke daaraan, is Ets Tobias gerechtigd de goederen terug te koop aan te bieden en verliest de Klant zijn recht op terugbetaling ten belope van een redelijke vergoeding voor de schade en kosten die Ets Tobias door de niet-ophaling geleden heeft.

3. In geval de goederen worden opgehaald door de Klant, gaat elk risico met betrekking tot de verkochte goederen, inclusief maar niet beperkt tot het risico op beschadiging, verlies of diefstal over op de Klant op het moment dat Ets Tobias de goederen ter beschikking stelt van de Klant. 

In geval de goederen door Ets Tobias, of een externe dienstverlener waarop zij beroep doet, worden geleverd aan de Klant, is de Klant verantwoordelijk voor de kosten verbonden aan het verpakken, laden, transport en lossen vanaf het bedrijfspand van Ets Tobias tot de gewenste bestemming. De goederen reizen op risico van de Klant, onverminderd de rechten van de Klant ten aanzien van de externe dienstverlener. 

Vanaf het ogenblik dat het risico is overgegaan op de Klant, vrijwaart de Klant Ets Tobias voor eventuele aanspraken van derden. 

Art. 3 – Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Klant niet de volledige koopprijs heeft voldaan (in hoofdsom, interesten en kosten), behoudt Ets Tobias het volledige en exclusieve eigendomsrecht over de verkochte goederen.  

Art. 4 – Klachten

1. Alle klachten die verband houden met de Overeenkomst, moeten per aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel van Ets Tobias worden gericht. 

2. Behoudens indien de wettelijke garantie of de Partijen – na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord – hiervan afwijken, moet elke klacht die verband houdt met de Overeenkomst op straffe van verval binnen de 8 kalenderdagen na levering aan Ets Tobias worden medegedeeld.  

Art. 5 – Aansprakelijkheid 

1. Ets Tobias kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, bedrog of zware fout van haarzelf of van haar aangestelden of lasthebbers in de uitvoering van de Overeenkomst. 

2. Ets Tobias is nooit aansprakelijk voor enige schade, behoudens de in de wet voorziene gevallen, die het gevolg is van enig gebruik van de verkochte goederen door de Klant of voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen tijdens of naar aanleiding van het gebruik van de verkochte goederen. 

3. Ets Tobias is nooit aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de verkochte goederen in strijd met enige vorm van instructie in verband met het gebruik van de verkochte goederen, inclusief – maar niet beperkt tot – deze die direct uitgaan van Ets Tobias of van de fabrikant van de verkochte goederen, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – een geschreven handleiding. 

4. Ets Tobias is niet aansprakelijk voor gebreken die redelijkerwijze zichtbaar waren voor de Klant op het ogenblik van levering.  

5. Zelfs indien Ets Tobias tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn, blijft deze altijd beperkt tot de rechtstreekse en voorzienbare schade.  

Art. 6 – Tarifering, factuur- en betaalvoorwaarden

1. Tenzij anders aangegeven, zijn de door Ets Tobias in de offerte of enig ander aanbod medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen steeds in euro (€) en met aanduiding van de BTW, bijkomende taksen en/of kosten, waarbij dan tevens de totale prijs wordt vermeld. Toepasselijke leveringskosten voor de levering van de goederen worden afzonderlijk vermeld en toegevoegd aan de totale prijs. 

2. Ets Tobias is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke onjuiste prijsinformatie.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de Klant er zich toe elke factuur die hem in het kader van de Overeenkomst wordt bezorgd uiterlijk 15 kalenderdagen na factuurdatum te betalen. 

4. Een factuur die op vervaldag niet volledig is betaald doet vanaf dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire intresten lopen gelijk aan 12 % per jaar en leidt eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 125 euro.

5. De niet- of onvolledige betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, niettegenstaande de uitgifte van wisselbrieven op latere data wat geen novatie met zich meebrengt, en laat Ets Tobias tevens toe alle lopende bestellingen van de Klant te schorsen of te annuleren.

6. De acceptatie van wissels, cheques of betalingstermijnen door Ets Tobias brengt geen novatie mee, noch afstand van haar rechten op voormelde intresten en schadevergoedingen.

Art. 7 – Stellen van zekerheid en schorsen van levering

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de Klant Ets Tobias te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie of een andere zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen met opgave van de termijn waarbinnen deze garantie moet bezorgd worden. Zolang deze garantie niet wordt gesteld, is Ets Tobias gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de Klant geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen na te komen.

Art. 8 – Uitdrukkelijk ontbindend beding

In de hierna volgende omstandigheden heeft Ets Tobias het recht om ofwel de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant te schorsen ofwel de Overeenkomst met de Klant te ontbinden met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, mits het sturen van een aangetekend schrijven naar de Klant, telkens zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant:

– de Klant weigert een bijkomende zekerheid, zoals een bankgarantie te stellen overeenkomstig art. 7 van deze Algemene Voorwaarden;

– de Klant is in gebreke één of meerdere facturen te betalen op hun vervaldag;

– de Klant verhindert of weigert de levering van de goederen in ontvangst te nemen om welke reden ook;

– in geval van vereffening, faillissement, opening reorganisatieprocedure of elk ander feit dat het onvermogen van de Klant tot betaling kan impliceren.

Art. 9 – Overmacht

1. Overmacht is elke oorzaak buiten de macht en/of controle van Ets Tobias, met inbegrip van doch niet beperkt tot oorlog, stakingen of arbeidsgeschillen, embargo’s, overheidsbevelen, storingen aan enig telecommunicatienetwerk, epidemieën, of enige andere oorzaak buiten de redelijke macht en/of controle van Ets Tobias.  

2. Ets Tobias is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen met betrekking tot de Overeenkomst, met inbegrip van het niet halen van enige termijn, indien een dergelijke tekortkoming of vertraging te wijten is aan een geval van overmacht. 

3. In het geval van overmacht heeft elke Partij het recht om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen. 

Art. 10 – Deelbaarheid

1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meer (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal nooit de nietigheid of niet-afdwingbaarheid van de gehele Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben. 

2. Ets Tobias en de Klant kunnen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te goeder trouw en in onderling overleg vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het meest aansluit bij de bedoeling van de Partijen en de strekking en/of het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

Art. 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

1. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 wordt  uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van enig geschil tussen Partijen dat verband houdt met de Overeenkomst, zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en in voorkomend geval het Vredegerecht van het kanton Herne bevoegd.